شیلنگ گاز LPG و CNG | شیلنگ گاز | LPG and CNG Hose | شرکت راستین کار

CNG و LPG

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

CNG / LPG یک شلنگ کم فشار بلند است که در وسایل نقلیه برای گاز متان، CNG و LPG طبق استاندارهای R. 110 – 00 کلاس 2 و R 67 – 01 کلاس 2 استفاده می شود. فشار کار برای این شیلنگ 4.5 بار است