واسطه آلمانی بوشخور به BSPT

واسطه آلمانی بوشخور (DIN) به BSPT

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

واسطه آلمانی بوشخور به BSPT دارای دو سر رزوه است که هر دو به از بیرون (نر) رزوه شده است. یکی مطابق با استاندارد DIN رزوه شده و دیگری مطابق با استاندارد BSPT. همان طور که می‌دانید استاندارد های مختلفی برای رزوه کردن سر لوله ها و اتصالات وجود دارد که به جز مواردی خاص بهم متصل نمی‌شوند ، کاربرد واسطه آلمانی بوشخور به BSPT در این موارد است و برای اتصال دو لوله BSPT و DIN که هر دو از داخل (ماده) رزوه شده اند کاربرد دارد. البته می‌توان از بخش BSPT برای اتصال لوله های NPT نیز استفاده کرد ولی باید توجه داشت که در این صورت اتصال آّب‌بندی نمی‌شود و برای آن حتما باید از واشر استفاده کنید.