زانویی NPT نری

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

زانویی NPT نری (  90° Elbow Connector NPT) یک واسطه یا مغزی NPT است که به شکل خم با زاویه ۹۰ درجه طراحی شده است. هر دو سری این زانویی طبق استاندارد NPT ساخته شده و هر دو سری آن نری (رودنده) است.