زانویی نری JIC به متریک تخت مهره دار

زانویی نری JIC به متریک تخت مهره دار

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

زانویی نری JIC به متریک تخت مهره دار (  Adjustable 45° Elbow m JIC X m Metric Flat) یک تبدیل سری پرچی (JIC) به سری تخت میباشد که به صورت زانویی با زاویه ۹۰ درجه طراحی شده. هر دو سری این آداپتور یا تبدیل به صورت نری میباشد.