شیر یکطرفه فنری برنجی

شیر یکطرفه فنری برنجی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

یه صورت کلی اکثر شیرهای یک طرفه به طور خودکار عمل میکنند و توسط یک شخص و یا هرگونه کنترل کننده خارجی ، کنترل نمی شوند . نکته مهم درباره شیرهای یک طرفه فشار کاری آنهاست یعنی زمانی که جریان معکوس می شود وقتی فشار جریان از مقداری خاص بیشتر می شود شیر مسیر را مسدود می کند . درمورد شیر یکطرفه فنری برنجی انی کار را با کمک فنری که در داخلش قرار دارد می تواند مسیر را به سرعت و یا استحکام کافی مسدود کند. فشار کاری انی قطعه 1 مگا پاسکال است و طراحی شده برای عبور آب ، روغن و گاز با دمای حداکثر 100 درجه سلسیوس.