تمیز کردن تجهیزات RG 10

QUICK OVERVIEW

این دستگاه پاک کردن شلنگ با دو سر آب پاش مناسب برای تمام انواع شلنگ و لوله ها است.