انتقال و تخلیه مواد غذایی ویژه 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب برای مکش و انتقال انتقال شیر ، محصولات لبنی ، آب میوه ، نوشیدنی های الکلی با میزان الکل پایین ، آب میوه و مواد غذایی چرب.

فشار کاری :
10 bar