انتقال و تخلیه مواد غذایی 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب برای مکش و انتقال انتقال شراب ، آب جو ، آب نوشیدنی ، نوشیدنی های الکلی با میزان الکل کم ، آب میوه و مواد غیر چرب.

فشار کاری :
10 bar