تخلیه و مکش اسید و شیمیایی XLPE

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای انتقال ها اسیدها ، کتون ها ، آلدهیدها ، استرها و مواد آروماتیک و هیدروکربن های آلیفاتیک. فشار

کاری :
16 bar