تخلیه اسید و شیمیایی XLPE

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای انتقال اسیدهای ارگانیک و غیر ارگانیک در غلظت های بالا ، نمک ها ، کتون ها.

فشار کاری :
16 bar