تخلیه اسید و شیمیایی EPDM

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای انتقال ها مواد ارگانیک و غیر ارگانیک در غلظت های بالا ، نمک ها ، کتون ها.

فشار کاری :
16 bar