تخلیه سوخت و روغن 10

QUICK OVERVIEW

سوخت نفت 10 شلنگ ویژه برای مکش و انتقال روغن، بنزین و دیزل با محتوای آروماتیک تا 40٪