بتن 40

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال مناسب برای گچ ، بتن ، دوغاب و مواد ایجاد کننده سایش با گرانولومتری کوچک.

فشار کاری :
40 bar