بخار سیمدار

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای آب داغ و بخار اشباع تا 17 bar . مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی

فشار کاری :
17 bar