بخار

QUICK OVERVIEW

شلنگ بخار طراحی شده برای استفاده با بخار برای پاک کردن ، استریلیزه کردن و دیگر موارد.

فشار کاری :
8 bar