تخلیه اب 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال آب WD 20 مناسب برای کاربردهای با فشار متوسط برای باغبانی ، کشاورزی و انتقال عمومی آب.
فشار کاری:
20bar