راسته پرچی (JIC) به انگلیسی (BSP) تخت مهره کنترل دار