واسطه آلمانی بوشخور (DIN) به میلی متر تخت واشر دار