واسطه آلمانی بوشخور (DIN) به انگلیسی (BSP) واشر دار