زانو روتاری آلمانی بوشخور (DIN) به انگلیسی (BSP) تخت