واسطه آلمانی بوشخور (DIN) به میلی متر تخت کنترل دار