زانو °90 انگلیسی (BSP) به انگلیسی (BSP) تخت مهره کنترل دار