زانو °45 انگلیسی (BSP) به انگلیسی (BSP) تخت مهره کنترل دار