آبنما فنردار

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب برای مکش و تحویل مایعات در موارد کاربردهای صنعتی و کشاورزی.