تخلیه و مکش اسید و شیمیایی EPDM

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال و مکش اسیدهای ارگانیک و غیر ارگانیک در غلظت های بالا ، نمک ها ، کتون ها

فشار کاری :
16 bar