تخلیه اسید و شیمیایی UHMWPE

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای انتقال ها اسیدها ، کتون ها ، آلدهیدها ، استرها و مواد آروماتیک و هیدروکربن های آلیفاتیک. مناسب برای مواد غذایی حیوانی یا گیاهی و نوشیدنی های الکلی.

فشار کاری :
16 bar