سوخت سیمدار

QUICK OVERVIEW

Fuel steel یک شلنگ برای انتقال روغن ، نفت ، دیزل و روان کننده ها است.