سوخت منجیددار

QUICK OVERVIEW

Fuel textile شلنگی برای انتقال نفت ، روغن و دیزل است.

فشار کاری :
10 bar