پمپ بنزین

QUICK OVERVIEW

Petrol Pump یک شلنگ خاص برای پمپ کردن بنزین ، بنزین بدون سرب و دیزل است.