هوا P20

QUICK OVERVIEW

شلنگ Air P20 مناسب برای تجهیزات و ابزارهای پنوماتیک است.
ویژگی ها: سطح مشکی با نوار قرمز