ارتباط با ما

شرکت راستینکار

#11 منصورالحکما
خیابان ناظم الطبا جنوبی
خیابان امیرکبیر
کدپستی - 11166-66675
تهران, ایران

فروش

تلفن: +۹۸(۲۱)۳۳۹۹۱۸۵۲
+۹۸(۲۱)۳۳۹۷۶۵۳۰
+۹۸(۲۱)۳۳۹۷۶۵۳۱

مدیریت

تلفن: +۹۸(۲۱)۳۳۹۹۰۷۱۱
+۹۸(۲۱)۳۳۹۰۸۱۵۴
+98(21)33976531
فکس: +98(21)33991853
ایمیل: rastinkar@rastinkar.com

ساعت فروشگاه

8:30AM to 6PM
شنبه تا جهارشنبه 8:30AM to 12PM
پنجشنبه